การออมและการลงทุนลดหย่อนภาษีได้ไหม อย่างไร และเท่าไร ?

5

สำหรับผู้มีเงินได้ที่จำเป็นต้องเสียภาษีทุกปี คงกำลังมองหาวิธีในการลดหย่อนภาษีกันอยู่ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการลดหย่อนให้น้อยลง ซึ่งคงมีหลายคนที่สงสัยว่า แล้วการออมและการลงทุนสามารถลดหย่อนภาษีได้หรือไม่ ในบทความนี้มีคำตอบมาบอกกัน

การออมและการลงทุน

การออมและการลงทุนลดหย่อนภาษีได้หรือไม่ ? 

การออมและการลงทุนสามารถลดหย่อนภาษีได้หากออมและลงทุนด้วยวิธีที่ถูกต้องตามกฎหมายที่กำหนดไว้ คือการออมและลงทุนในรูปแบบของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ซึ่งรัฐบาลมีการสนับสนุนและยกเว้นภาษีให้

การออมและการลงทุนลดหย่อนภาษีได้เท่าไร ?

การลงทุนใน RMF สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 500,000 บาทต่อปีสำหรับพนักงานและรายได้จากธุรกิจ แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เกิน 30% ของเงินได้พึงประเมินในปีนั้น หากนำไปหักกับรายได้พึงประเมินแล้วมีเงินได้คงเหลือไม่เกิน 60,000 บาท จะได้รับการยกเว้นภาษีทั้งหมด

เคล็ดลับในการออมและการลงทุนเพื่อการลดหย่อนภาษี

  1. เลือกลงทุนใน RMF ประเภทเงินได้ที่มีภาระต่ำ เช่น RMF ที่จ่ายจากเงินบำนาญและบำเหน็จ เพื่อหักภาษีได้สูงสุด แต่ต้องศึกษาให้ดีว่ากฎระเบียบเป็นอย่างไร เพราะรายได้บางประเภท เช่น เงินรายได้จากการทำงานพิเศษนอกเหนือจากรายได้ประจำอาจมีข้อจำกัดในการหักลดหย่อนภาษี
  2. วางแผนและเริ่มลงทุน RMF ตั้งแต่อายุยังน้อย เพื่อสะสมได้เงินคงเหลือจากการลดหย่อนภาษีมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มวัยทำงานตั้งแต่อายุ 25-35 ปี ควรเร่งลงทุน RMF เพื่อให้เงินได้โอกาสสะสมและเติบโตในระยะยาว
  3. ศึกษาข้อมูลและปรับกลยุทธ์การลงทุนใน RMF ให้เหมาะสมกับวัย โดยเมื่ออายุมากขึ้นควรปรับสัดส่วนการลงทุนเป็นตราสารหนี้มากขึ้น หลังจากนั้นเมื่ออายุใกล้เกษียณควรค่อยๆ ลดน้ำหนักลงทุนในตราสารเสี่ยงเพื่อลดความผันผวน
  4. หากมีเงินเหลือจากการลงทุน RMF ควรนำไปลงทุนต่อในรูปแบบกองทุนอื่น เพื่อให้ผลตอบแทนเติบโตได้มากขึ้น โดยศึกษาถึงกลยุทธ์การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยง และลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ ที่เหมาะสมกับอายุและความสามารถในการรับความเสี่ยง
  5. ติดตามภาวะเศรษฐกิจ และประเมินพอร์ตการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เหมาะสมตามสถานการณ์ เนื่องจากปัจจัยภายนอกสามารถส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของการลงทุนได้

แต่ทั้งนี้ อย่าลืมนำใบเสร็จรับเงิน การลงทุน RMF ไปแนบเพื่อใช้ในการลดหย่อนภาษีในช่วงเวลายื่นภาษีประจำปี หรือว่าจ้างที่ปรึกษาด้านภาษีอากรให้ช่วยดูแลรายการต่างๆ อย่างครบถ้วน

การออมและการลงทุนนอกจากจะสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้แล้ว ยังช่วยสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งทางการเงินในอนาคตได้อีกด้วย การวางแผนการออมและการลงทุนให้เหมาะสมกับวัย เป้าหมายทางการเงิน และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ จะช่วยให้คุณสร้างเงินออมพอสำหรับใช้จ่ายในยามชรา และเพื่อความมั่งคั่งยั่งยืนให้กับชีวิต แนะนำให้ขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาการเงินมืออาชีพ เพื่อให้ได้แผนการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์เฉพาะของคุณ